Güzel Dualar

Her Zaman Okunacak En Güzel Dualar

Peygamberimizin okuduğu, her zaman okunacak dualar.  Dua etmek için illa bir sıkıntı olmasına gerek yoktur, şükür duaları gibi mutlu zamanlarda da dua okunmalıdır. Yani Allah’a sığınmak için okunacak duaları ihmal etmeyelim.

En güzel okunacak duaları aşağıda sizin için derledik.

Güzel dualar, Peygamberimiz (s.a.v.), dünya fitnesi, yaşlılık, tembellik, acizlik, günah, borç yükü, kabir azabı, cehennem azabı, fakirlik ve zenginlik fitnesi, üzüntü, keder, korkaklık, cimrilik, düşman istilası; dilinin, gözünün, kulağının, kalbinin ve tenasül uzvunun şerri, zillete düşme, açlık, üzüntü ve keder, zulüm, kötü amel ve kötü ahlâk, şirk, küfür, nifak, hainlik ve benzeri pek çok konuda Allah’a sığınmış, müminlerin de sığınmasını istemiştir.

Peygamberimizin Allah’a sığındığı duaların bir kısmı şunlardır:

Sıkıntılı günlerden korunmak için okunacak dua

 

Sığınma

Arapça Okunuşu: ‘Allâhümme! İnnî e’ûzü bike en üradde ilâ erzelil-umüri. Ve e’ûzü bike min fitnetid-dünyâ.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden sana sığınırım.”

(Buhari, De’avat,36)


Güzel Dualar 2

En çaresiz anda okunacak dua

 

Güzel Dualar

Arapça Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike minel-keseli vel-heremi vel-me’semi vel-meğrami Ve min fitnetil-kabri ve ‘azâbil-kabri, Ve min fitnetin- nâri ve ‘âzâbin-nâri Ve min şerri fitnetil-ğınâ Ve e’ûzü bike min fitnetil-fakri Ve e’ûzü bike min fitneti’l-mesîhıd-deccâl.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana sığınırım.”

(Buhârî, De’avât, 38; Nesâî, Istiâze, 26-27)


Güzel Dualar 3

Keder, üzüntü ve borç yükünden kurtulmak için okunacak dua

 

Guzel Dualar 3

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minelhemmi vel-huzni vel-‘aczi vel- keseli vel-cübni vel-buhli ve dale’ı’d-deyni ve ğalebetir-ricâl.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden Sana sığınırım.”

(Buhârî, De’avât, 39; Nesâî, Istiâze, 7, 25)


Güzel Dualar 4

Cehennem ve kavir azabından kurtulmak için okunacak dua

 

Guzel Dualar 4

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘azâbi cehenneme, ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri. Ve e’ûzü bike min fitnetil-mahyâ vel-memâti. Ve e’ûzü bike min şerril-mesîhıd-deccâl.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve Ölüm fitnesinden sana sığınırım. Mesih Deccal’in şerrinden sana sığınırım.

(Ibn Hıbbân, Istiaze, No: 999; Nesâî, Istiâze, 27, 47; Buhârî, De’avât, 37)


Güzel Dualar 5

Her türlü zulümden kurtulmak için okunacak dua 1

 

Güzel Dualar 5

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-fakri vel-kılleti ve’z-zilleti. Ve e’ûzü bike min en azlime ve uzleme.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan, zilletten Sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım.”

(EbûDa- vud, Salât, 367; Nesâî, Istiâze, 14; Ibn Hıbbân, Istiaze, No: 1030)


Güzel Dualar 6

Her türlü zulümden kurtulmak için okunacak dua 2

 

Güzel Dualar 6

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-‘aczi vel-keseli vel-cübni vel- buhli vel-herami vel-kasveti velğulfeti vel-‘ayleti vezzilleti velmeskeneti.

Ve e’ûzü bike minel-fakri vel-küfri vel-fusûkı veşşikâkı ven-nifâkı ves-süm’ati ver-riyâi Ve e’ûzü bike mines-samemi velbükmi vel-cünûni vel-cüzzâmi vel-berasi ve seyyiil-eskâmi.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım.

(Allah’ım!) Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, yaptığım amelleri başkalarına süm’a ve riyadan (amelleri başkalarına göstermek ve

duyurmak için yapmaktan) Sana sığınırım. (Allah’ım!) Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım.”

(Hakim, De’avat, No:1944, I, 530; İbn Hıbban, İstiaze, No:1023; İbn Ebi Şeybe, Dua, 1, No:29115)


Güzel Dualar 7

Hayata katılacak güzel şeyler için okunacak dua

 

Güzel Dualar 7

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘ilmin lâ yenfe’u ve min kalbin lâ yehşe’u ve min nefsin lâ teşbe’u ve min da’vetin lâ yüstecâbü lehâ.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Faydası olmayan ilimden, saygısız, imansız kalpten, doymayan, tatmin olmayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.”

(Müslim, Dua, 73; Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, Istiâze, 2; Ibn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29115)


Güzel Dualar 8

Kontrol edemediğimiz şeylerden korunmak için okunacak dua

 

Güzel Dualar 8

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min şerri sem’î ve min şerri besarî ve min şerri lisânî ve min şerri kalbî ve min şerri meniyyin.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve tenasül uzvumun şerrinden Sana sığınırım.”

(Tirmizî, De’avât, 76;Nesâî, Istiâze, 4, 27)


Güzel Dualar 9

Güzel ahlak için okunacak dua

 

Güzel Dualar 9

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min münkerâtil-ahlâkı vel-a’mâli velehvâi.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Ahlâkın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından Sana sığınırım.”

(Tirmizî, De’avât, 128)


Güzel Dualar 10

Gazaplardan korunmak için okunacak dua

 

Güzel Dualar 10

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tahvîli ‘âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı sehatıke.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, sağlık ve âfiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her türlü gazabından sana sığınırım.”

(Ebu Davud, Salat, 367)


Güzel Dualar 11

İki yüzlülükten korunmak için okunacak dua

 

Güzel Dualar 11

Arapça Okunuşu: ‘Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şikâkı ven-nifâkı ve sûi’lahlâkı.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan Sana sığınırım.”

(EbûDavud, Salât, 367;Nesâî, Isti’aze, 21)


Güzel Dualar 12

Şüpheye düşmekten korunmak için okunacak dua

 

Güzel Dualar 12

Arapça Okunuşu: “Allahümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şekki ba’del-yekîn. Ve e’ûzü bike min mukâranetiş-şeyâtîni Ve e’ûzü bikemin‘azâbiyevmid-dîn.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Kesin imandan sonra şüpheye düşmekten Sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım ve din gününün azabından sana sığınırım.”

(ibn Ebîşeybe, Dua, 1, No: 29135)


Güzel Dualar 13

Açlıktan korunmak için okunacak dua

Güzel Dualar 13

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-cû’ı feinnehû bi’sed-dacî’ı. Ve e’ûzü bike minel-hıyâneti feinnehâ bi’setilbîtâneti.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Açlıktan Sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten Sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.”

(EbûDavud, Salât, 367;Nesâî, Istiâze, 19)


Güzel Dualar 14

Hastalıklardan korunmak için okunacak dua

 

Güzel Dualar 14

Arapça Okunuşu: ‘Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-berası vel-cünûni vel-cüzzâmi ve min seyyiil-eskâmi.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Alaca hastalığından, delilikten, cüzzam hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım.”

(Ebü Davud, Salat, 367)


Güzel Dualar 15

Güzel Dualar 15

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-hedmi. Ve e’ûzü bike minetteraddî. Ve e’ûzü bike minel-ğaraki vel-harîkı. Ve e’ûzü bike en yetehabbetaniyeş-şeytâni ‘ındel-mevti. Ve e’ûzü bike en emûte fi sebîlike müdebbiran. Ve e’ûzü bike en emûte ledîğan.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Kuyuya düşmekten Sana sığınırım. Yüksekten düşmekten Sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından Sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan Sana sığınırım.

Senin yolundan yüz çevirmiş bir hâlde ölmekten Sana sığınırım. Zehirli hayvan sokması ile ölmekten Sana sığınırım.”

(Nesâî, İstiâze, 61; Ebû Davud, Salât, 367)


Güzel Dualar 16

Güzel Dualar 16

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike en emûte nehemen ev hemmen ev ğarkan ev en yetehabbetaniyeşşeytânü ‘ındel-mevti ev en emûte ledîğan.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Düşkün bir vaziyette veya kederli iken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpması ile veya yılan sokması ile ölmekten sana sığınırım.”

(Nesâî, es-sünenü’l-Kübrâ, istiâze,  74)


Güzel Dualar 17

Allah’ın gazabından korunmak için okunacak dua

 

Güzel Dualar 17

Arapça Okunuşu: “E’ûzü bi-ridâke min sehatıke ve bimü’âfâtike min ’ukûbetike ve bike minke lâ uhsî senâen ‘aleyke ente kemâ esneyte ‘alâ nefsike.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Gazabından rızana, azabından affına, senden Sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben Seni Övemiyorum.”

(Ibn Hıbbân, Istiaze, No: 1033; Hâkim, De’avât, No: 1951)


Güzel Dualar 18

Kötü komşu için okunacak dua

 

Güzel Dualar 18

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min câri’ssûi.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Kötü komşudan Sana sığınırım.”

(Ibn Hıbbân, Istiaze, No: 1033; Hâkim, De’avât, No: 1951)


Güzel Dualar 19

Peygamberimiz (s.a.v.), akşam, sabah ve yatağa yatınca Hz. Ebû Bekir’e şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

Güzel Dualar 19

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! ‘Âlimel-ğaybi veş-şehâdeti, fâtıras-semâvâti vel- ardı, Rabbe külli şey’in ve melîkehü. Eşhedü ellâ ilâhe illâ ente. E’ûzü bike min şerri nefsi ve min şerriş-şeytâni ve şerikihî.”

Türkçe Anlamı: “Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökleri ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah’ım! Ben tanıklık ederim ki Senden başka ilâh yoktur.

Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.”

(Ibn Hıbbân, Ed’ıye, NO: 962, fen EbîŞeybe, Dua, 22, No: 29265)


Güzel Dualar 20

Güzel Dualar 20

Arapça Okunuşu: ‘Allâhümme innî e’ûzü bike mineş-şeytâni min hemzihî ve nefsihî ve nefhıhi ”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım Şeytandan, onun çarpmasından kötülük telkin etmesinden ve vesvese vermesinden sana sığınırım.”

(Ibn Ebî şeybe, B Dua, No: 29114)


Güzel Dualar 21

Kendisinden hizmetçi isteyen kızı Fatıma’ya Peygamberimiz (s.a.v.), şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

Güzel Dualar 21

Arapça Okunuşu: Allâhümme Rabbes-semâvâti Rabbelaradîni ve Rabbî ve Rabbe külli şey’in fâlikâl-habbi vennevâ, münzilet-tevrâti vel- incîli vel-fürkân. E’ûzü bike min şerri külli şey’in ente âhızün binâsiyetihî.

Entel-evvelü feleyse kableke şey’ün ve entelâhıru feleyse ba’deke şey’ün ve entez-zâhiru feleyse fevkake şey’ün fi ve entel-bâtınü feleyse dûneke şey’ün ikdı ‘annid-deyni ve ağninî  minel-fakri.”

Türkçe Anlamı: Ey yerleri ve gökleri yaratan, Rabbim ve her şeyin Rabbi olan, çekirdeği ve taneyi yaran, Tevrat’ı, İncil’i ve Furkan’ı indiren Allah’ım!

Perçeminden tuttuğun her şeyin şerrinden Sana sığınırım. Sen evvelsin, Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, Senden sonraya hiçbir şey kalmayacaktır.

Sen zahirsin, Senin üstünde hiç bir şey yoktur. Sen batınsın, Senin dününde hiç bir şey yoktur. Bana borçlarımı ödemeyi nasip eyle ve beni fakirlikten müstağni kıl.”

(İbn Ebi Şeybe, Dua, 23, No:29304; İbn Hıbban, Ed’ıye, No:966)


Güzel Dualar 22

Arapça Okunuşu: “Bismillâhillezî lâ yadurru me’asmihî şey’ün fîl-erdı ve lâ fîs-semâi ve hüves-semî’ul-‘alîm.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ın adı ile ki ne yerde ne gökte O’nun adı ile birlikte hiçbir şey zarar vermez, O her sözü işitendir, her şeyi bilendir” diye dua ederse ona hiçbir şey zarar vermez.”

(Hâkim, De’avât, No: 1895,1,514; Ibn Ebî Şeybe, Dua, 22, No: 29266)

İbn Ebî Şeybe’nin rivayeti, “Ona, ne gece ne gündüz hiçbir şey isabet etmez” şeklinde sona ermektedir


Güzel Dualar 23

Kendisini akrep soktuğunu, bu sebeple uyuyamadığını söyleyen Ebû Hüreyre’ye Peygamberimiz (s.a.v.) akşam üç defa;

Güzel Dualar 23

Arapça Okunuşu: “E’ûzü bi-kelimâtillâhit-tâmmâti min şerri mâ haleka lem yedurruke inşâallah.”

Türkçe Anlamı: “’Yarattıklarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım’ diye dua edersen, inşallah hiçbir şey sana zarar vermez” buyurmuştur.

(Ibn Hıbbân, Istiaze, No: 1021-1022)


Güzel Dualar 24

Güzel Dualar 24

Arapça Okunuşu: “Allâhümmeğfirlî zenbî ve vessi’ lî fî dârî ve bârik lî fî rızkî.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle.”

(Ibn EM şeybe, Dua, 42, No: 29382)


Güzel Dualar 25

 

Güzel Dualar 25

Peygamberimiz (s.a.v.), yatağa yatınca şöyle dua etmiştir:

Arapça Okunuşu: “E’ûzü bi vechikel-kerîmi ve kelimâtiket -tâmmeti min şerri mâ ente âhızün binâsiyetihî. Allâhümme! İnneke tekşifül-me’seme vel-meğrame. Allâhümme! Lâ yuhlefü va’düke ve lâ yühzemü । cündüke ve lâ venfe’u zel-ceddi minkel-ceddü. Sübhâneke ve bi hamdike.”

Türkçe Anlamı: “Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah’ım! Günahları ve borç yükünü ancak Sen kaldırırsın. Allah’ım! Senin va’dinde dönme yoktur, askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet sahibinin hiçbir faydası olmaz, şan ve şeref, güç ve kuvvet Senin vergindir. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve Sana hamd ederim.”

(Ibn Ebişeybe, Dua, 23, NO: 29308)


Güzel Dualar 26

Allah’ın İcabet Ettiği Dua

 

Hazreti Sa’d (Radıyallâhu Anh) anlatıyor:

– Rasûlullah buyurdular ki: “Balığın karnında iken, Zü’n-Nûn’un yaptığı dua şu idi:

Güzel Dualar 26

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim.” Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.”

(Tirmizî, Daavât 85. (3500))


Güzel Dualar 27

Allah’ın Razı Olduğu Dua

 

Enes (Radıyallâhu Anh) anlatıyor, Rasûlullah’ın şöyle söylediğini işittim: “Kim akşama ve sabaha erdiği zaman:

Güzel Dualar 27

Türkçe Anlamı: “Rabb olarak Allah’a, din olarak İslâm’a, resul olarak Muhammed’e razı olduk” derse onu razı etmek de Allah üzerine bir hak olmuştur.”

(Ebü Davud, Edeb 110, (5072) İbnu Mace, Dua 14, (3870))

Abdest Duaları yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu