Sadaka Duası

Tövbe için okunacak dualar. istiğfar için okunacak dualar.

Bu dua o kişi için sadaka olur. (Ibn Hıbbân, Ed’ıye, No: 903) Aşağıdaki ayetler sözlü olarak Yüce Allah’a yönelip nasıl tövbe ve istiğfar yapılacağını ve kendisinden ne şekilde iyilik ve af talebinde bulunulabileceğini bizlere öğretmektedir:

Sadaka Duası

Arapça Okunuşu:

“Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ hasenetev ve fi’lâhıratihaseneh. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr. Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ. Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehû ‘alel-lezîne min kablinâ, Rabbenâ
ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ, ente mevlânâ fensur-nâ ‘alelkavmil-kâfirîn. Rabbeneğfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ ve’nsurnâ ‘ale’l-kavmi’l-kâfirîn. Rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ me’al-ebrâr. Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel-hâsirîn.

Rabbenağfirlîvelivâlideyyevelil-mü’minîneyevmeyekûmül-hısâb. Rabbenâ âmennâ feğfir lenâ verhamnâ ve ente hayrü’r-Râhımîn. Rabbiğfir verham ve ente hayrur-Râhımîn. Rabbena’srif ‘annâ ‘azâbe cehenneme inne ‘azâbe-hâ kâne ğarâmen innehâ sâet müstekarren ve mükâmen. Rabbi innî zalemtü nefsî feğfir lî fe ğafera lehû innehû hüvelğafûrur-Rahîm.

Rabbeneğfir lenâ ve li ihvâninel-lezîne sebekûnâ bil-îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ ğıllen lillezîne âmenû Rabbenâ inneke raûfü’r Rahîm.”

Türkçe Anlamı:

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. (Bakara, 2/201)

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!

Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın.

Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286)

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut.

Kâfir topluma karşı bize yardım et.” (Âl-ilmrân, 3/147)

“Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” (Aı-Umrsn, 3/193)

“Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’râf, 7/23)

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” (İbrahim, 14/41)

“Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” (Mü’minûn, 23/109)

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn, 23/118)

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir! Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.” (Furkan, 25/65-66)

“Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet, dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Kasas, 28/16)

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiç- \ bir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (Haşr, 59/10)

Kunut Duaları

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu