Rüyada Allah’ı Görmek

Rüyada Allah Görülür mü? Rüyada Allah’ı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Allah’ı görmek, (Benzersiz ve Cisimsiz olan Allah) benzeri gibisi (dahi) yoktur. O birdir ve tektir. O’nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O, hakkiyle işiten, kemâliyle gö­rendir. Allah’ı rüyada görmek, muhtelif cihetlerle tabir edilir. O’nu (C.C.) azamet ve celâliyle keyfiyetsiz, benzeri ve misilsiz olarak gören kimsenin rüyası, hayra delâlet eder. O’nu azamet ve celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Bu rüya, sahibinin dünya­da müjdelenmesi, ahireti için de dinin selâmetidir. Bunun hilâfına gö­rülen rüya, sahibinin kötü akıbetine delâlet eder; hassaten Allah Teâlâ onunla konuşmazsa, rüyayı gören hasta ise ölür. Çünkü O (C.C.) Hak’tır, ölüm de haktır. Ehl-i dalâletten birinin bu rüyayı görmesi, hidayete ereceği ile tabir edilir. Çünkü, o kimse Hakkı görmüştür. Mazlum olan birisinin bu rüyayı görmesi, düşmanlarına galip gelme­sidir.

Allah Teâlâ, öylesine ulu, öylesine azametlidir ki, “O’nun (benzeri olmak şöyle dursun), benzeri gibi (dahi) yoktur. O hakkıyla işiten, kemâliyle görendir.” (Eşşuarâ âyet 11)

Rüyada Allah’ı görmek, Teşbihsiz Allah (C.C.) Kelâmını duyduğunu gören kimsenin rü­yası bidat ile tabir edilir. Bazen, Allah’ın kelâmını işitmek, korktuğu şeylerden emin olma ve arzusuna kavuşmakla tabir edilir. Allah’ı gör­meksizin kelâmını duymak; hususiyle Allah tarafından ona vahiy ediliyor ve bu vahiy de duvar arkasından oluyorsa makamının yüksek­liğine delâlet eder. Bazen bu rüya bidat ve sapıklığa, bazen da ma­kamının yüksekliğine delâlet eder, husussan o kimseye rüyasında bir elçi gelirse, bazı tabirciler. «Allah’ı vasıf edebileceği ve tarif edebile­ceği bir suretle görenin rüyası karmakarışık ve yalancı bir rüyadır. Çünkü Allah Teâlâ mahlûkatından hiçbirine benzemez ve (onlara ben­zemediği için de mahlûkatı ile kendi arasında) ayrım yapılmaz» demiş­lerdir.

Allah Teâlâ’yı dünya gözüyle görmek biz insanlar için muhaldir, hiç mümkün değildir. Rüyada da olsa, Yüce Allah’ı görmek, pek mümkün değildir. Bu nedenle görülen böyle bir rüya pek geçerli değildir. Bazı tabirciler ise Rüyada Allah’ı görmek, bir kimse Allah’ı (C.C.) bir mekânda, herhangi bir surete benzer bir şekilde görse, o kimse Allah Teâlâ hakkında ya­lan söyleyen veya Allah’a lâyık olmayacak bir şeyi O’na nispet eden kimsedir, demişlerdir.

Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini rüyada görmüş ve Rabbine sual etmiş:

– Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?

Ona Rabbinden şu ferman erişmiş:

– Ey Ahmet! Benim kelâmımı okumalarıdır.

– Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?

– Anlayarak ve anlamayarak.

Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve veliler Rablerini bizim kavrayamayacağımız bir keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir.

Rivayet edilir ki: Resul-i Ekrem (s.a.v.) sahabelerine hitaben şöyle buyurmuşlardır:

– Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah’ını,

Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.

Sahabeler:

– Ey Allah’ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü?

Buyurdular ki:

– Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ’dır!

Rüyasında Allah Teâlâ’yı azamet ve Celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak gören kimsenin rüyası, her cihette hayra işaretle yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin dünya hayatında bazı müjdelere ermesi, ahiret hayatı için de dininin selâmetine işaret olarak yorumlanır. Bunun hilâfına görülen rüya, rüyayı gören kişinin kötü geleceğine işaretle yorumlanır. Sapıklıkta (dalâlette) olan bir kişinin bu rüyayı görmesi, hidayete  ereceğine işaretle yorumlanır. Haksızlığa uğrayan (mazlum) bir kişinin bu rüyayı görmesi, düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işarettir.

  • Cenap-ı Allah’ı mahlukatımdan (yarattıklarından) herhangi birine benzer (haşa) bir şekilde gören kimsenin rüyası yalancı bir rüyadır. Bunlar şeytandan gelen hayallerdir. Yalanın yorumu olmaz.
  • Rüyasında Cenâb-ı Allah’a gitmek için göğe çıktığını görmek, doğru bir yolda olduğuna ve hidayete ereceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse, Rüyasında , Allah Teâlâ’yı azamet ve celâliyle, keyfiyetsiz, benzersiz, misilsiz, (mekandan münezzeh) olarak görse, rüyayı gören kimsenin gördüğü bu rüyası kendisi için hayra işarettir. Bu rüyayı gören kimse, hayra erer, Cenâb-ı Hakkın, rahmet ve mağfiretine erer. Bu kimse için şefkat, merhamet, selâmet, keramet ve tövbeye mazhariyet gibi yüksek ve ulvî şeylere (nimetlere) işarettir. Bu rüyayı, büyük kimseler görürse, onlar için izzete ereceklerine işarettir. Gaziler görürse, şehadet mertebesine ereceklerine işarettir. Hapiste olan bir tutuklu görse, hapishaneden kurtulacağına işarettir. Fakir bir kimse görse, fakirlikten kurtulacağına ve zengin olacağına işarettir. Gayr-i Müslim görse, Müslüman olacağına işaretle yorumlanır.

  • Danyal (A.S.)’ın yorumuna göre ise, rüyada Allah’ı görmek, ehl-i iman için kuvvete işarettir, demiştir. Allah’ı gören kimsenin dünyadaki makam ve mevkii gıpta edilecek bir durumda olur. Allah katında iyi bir isim yapmak çok büyük bir kazançtır, denilmiştir.

Rüyada Allah’la Konuşmak

Rüyada Allah’la konuşmak, Bir kimse görse ki, Allah ile konuşuyor ve O’na bakmaya takat getiriyor, Allah Teâlâ o kimseye merhamet eder ve nimetlerini ona bolca verir.

Rüyada Allaha Baktığını Görmek

Rüyada Allaha baktığını görmek, Allah Teâlâ’ya baktığını gören kimse ahirette Allah’ı gö­rür. A

Rüyada Allaha Misafir Olmak

Rüyada Allaha misafir olmak, Allah Teâlâ’ya misafir olduğunu veya nezd-i baride namaz kıl­dığını görse, Allah’ın rahmeti ile kurtuluşa erer; eğer istiyorsa şaha­dete, dünya ve ahiret işlerinde arzu ettiği şeye nail olur. Allah’ın ken­disine dünya metaından bir şey verdiğini görse, o kimseye belâ ve has­talık erişir. (Buna sabrederse) ecri büyük, sevabı ve zikri kat kat olur.

Rüyada Allah’ın Kendisini Cennete Sokacağını Görmek

Rüyada Allahın Kendisini Cennete Sokacağını Görmek, Allah’ın kendisini mağfiret edeceğini ve cennete sokacağım ve bu gibi şeyleri vaat ettiğini görmesi, o kimsenin Allah’ın murakabesi altında bulunduğuna ve ondan korkacağına delâlet eder. Allah Teâlâ’yı görüp de O’na bakmaya takat getiremediğini görmesi yahut sadece arş ve kür sisini görmesi, nefsi için bir hayra geleceğine delâlettir. Fa­kat O’nu (C.C.) görüp konuşması, bakmaya da takat getirmesi, ya­hut de O’nu arş ve kürsüsü ile beraber görmesi hayra ve ziyade ilme kavuşacağına alâmettir.

Rüyada Allahtan Kaçtığını Görmek

Rüyada Allahtan Kaçtığını Görmek, Allah Teâlâ’dan kaçtığım ve Allah’ın da kendisini talep ettiğini görmesi; eğer abid ise ibadet ve taatından tahavvül edeceğine (sapa­cağına), ana ve babası varsa onlara isyan edeceğine ve köle ise efen­disinden kaçacağına işarettir.

Rüyada Allah ile Arasında Perde Olduğunu Görmek

Rüyada Allah ile Arasında Perde Olduğunu Görmek, Allah ile arasında bir perde olduğunu gören kimse büyük günah­ları işleyerek günahkâr olur. Bir kimse Cenabı Hakkı Celâli ve ken­disine gazap eder halde yahut Allah’ın nurunu yüklenmekten âciz ol­duğunu görse, yahut korksa veya O’nu gördüğünde titrese, ya da Al­lah’tan kendisini azat etmesini, tövbesini kabul ve mağfiretini istese, bu rüyası küçük ve büyük günaha, bidat ve korkulara delâlet eder.

Zat-ı Kibriya’yı perde arkasından gördüğünü görse, dinini güzel yapar ve elinde emanet varsa onu öder ve sultanı kuvvetli olur. Eğer perdesiz görse, o kimse dininde hata sahibi bir kişidir. Cenabı Hak­kın kendisine elbise giydirdiğini gören kimseye yaşadığı müddetçe üzüntü, keder ve hastalık erişir. Bu durum da büyük sevabı gerektirir. Allah’ın, bir kimseyi kendi ismi veya başka bir isimle isimlendirdiğini gören kimsenin sözü âli olur ve düşmanlarına galip gelir.

Rüyada Allah’ın Kendisi İle Konuştuğunu Görmek

Rüyada Allah’ın Kendisi İle Konuştuğunu Görmek, Allah’ın kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin rüyası, kendisi için günahlardan kaçındırmaktır. Allah ile konuştuğunu gören kimse çok Kur’an okur. Allah ile konuştuğunu ve kelâmını anladığını gö­ren, sultan ve hâkim tarafından bir söz işitir. Eğer sözünü anlamaz­sa, sultan ve hâkimin sözünü de o nispette anlamaz.

Başını Allah Teâlâ’nın mesh ettiğini ve okşadığım gören kimseye Allah keramet nasip eder ve kendisine yaklaştırır. Ancak, ölünceye ka­dar başından belâ eksik olmaz. Allah’ı, ana-baba, kardeş ve yakınlar­dan veya sevdiği birisinin suretinde görse, Cenabı Hak o kimseye ih­san ve ikramda bulunur, fakat o kimsenin, bedenine bir belâ isabet eder de bu belâ sebebiyle ecrini Allah büyük eder.

Allah’ın bir mevzie veya bir eve tulu ‘ettiğini yahut bir yere, bir beldeye ve mekâna indiğini görse; o yere ve o mekâna Allah’ın adaleti hâkim olur, Allah’ın izniyle hayır ve ucuzluk çok olur. Eğer bir me­kâna celâl ile doğarsa bu, o mekân ve o mevki ve oranın ehli için bir helaktir. Veba, belâ, musibet ve bu gibi şeyler o mekâna isabet eder. Allah Teâlâ’yı gamlı, kederli, hapis ve mahsur kalmış birinin nezdin de (yanında) olduğunu görmek, feraha kavuşmak ve bu sıkıntıların izalesi ile tabir edilir.

  • Rüyasında Cenâb-ı Allah’ın kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin bu rüyası, çok Kur’an-ı Kerim okuyacağına ve günahlardan sakınacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Allaha Küfretmek

Rüyada Allaha Küfretmek, Allah’a küfrettiğini gören kimse, Allah’ın verdiği rızka razı olma­yarak küfran-ı nimette bulunur. Bir kimse görse ki, güya Allah’ın hu­zurunda durup O’na bakıyor; eğer rüyayı gören muttaki kimseler­den ise bu rüya onun için hayırlı ve rahmettir. Eğer Salih kimse de­ğilse, bu halinden kaçınması lâzımdır. Allah Teâlâ’ya münacatta bu­lunduğunu gören kimse Allah’a yakınlaşır ve insanlar tarafından da sevilir. Yine Allah’ın huzurunda secde ettiğini görenin tabiri de ay­nıdır.

Rüyada Allah’ın Gazabını Görmek

Rüyada Allah’ın Gazabını Görmek, Allah’ın, kendisine gazap ettiğini gören kimsenin rüyası, ana ve babasının gazap edeceği ile tabir olunur. Ana ve babasının kendisine kızdığını gören kimseye Allah gazap eder. Bir kimse görse ki, Allah ona gazap ediyor, o da yüksek bir yerden düşüyor, duvar üzerine, se­maya veya dağ üzerine düştüğünü görse, Allah’ın o kimseye gazap edeceği ile tabir edilir.

Bir kimse rüyasında bir tasvir veya bir suret görse, o’na denilse ki, «bu suret ve tasvir senin ilâhındır». Yahut bu suretin kendisinin ilâhı olduğunu zannederek O’na ibadet ve secde etse, rüya o kimse­nin hak zannettiği bir batıl üzerinde devam etmesi ile tabir olunur.

  • Rüyasında Cenap-ı Allah’ın kendisine gazap ettiğini görmek, anne ve babasına âsi olacağına işaretle yorumlanır.
  • Rüyasında Allah Teâlâ’nın kendisine gazaplı ve azap ettiğini görmek, anne ve babasına asi olacağına işarettir. Çünkü anne ve babaya asi gelen kimseler Allah’ın azap ve gazabına uğrayacaklardır.

Allah’ı bir mekânda namaz kılar görse o mekâna ve namaz kılman mevziye rahmet ve mağfiret gelir.

  • Rüyasında Cenap-ı Allah’ı mekandan münezzeh olarak görmek, tüm sevimsizlik (Allah’ın sevmediği) şeylerden korunmaya (emin olmaya), korkulardan düşmanlıklardan, belâ ve kederlerden selâmette olmaya, dünya belâlarından ve ahiret azaplarından emniyet ve selâmette olmaya ve bu rüyayı gören kimsenin selâmette olacağına işarettir.
  • îbn-i Şirin’e göre, bu rüyayı gören kimse, cennete girer. Rüyası, cennete gireceğine, cennetlik olduğuna işaretle tabir olunur, demiştir. Rüyasında Allah’ı (mekandan münezzeh olarak) görmek, rüyayı gören kimse, diğer insanlar, ,-ilâh yoluna dâvet edici (insanları Allah yoluna çağına) olarak yaratıldığını bildiren bir işaret olarak yorumlanır.

Kendisini Allah Teâlâ’nın kabul ettiğini gören kimse eğer iyi ni­yet sahibi ve hayırlı bir kişi ise Allah onun taatını, Kur’an ve duası­nı kabul eder. Eğer iyi ve hayırlı bir kimse değilse bidat sahibi biri­sidir. Allah Teâlâ’nın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini gören kimse Allah’ın izniyle Hacca gider. Allah’ın hususi bir mekâna tecelli ettiğini görmek, o yer harap ise imarına, imar edilmiş halde ise harabına, orada yaşayanlar zalim kimseler ise Allah’ın onlar­dan intikam almasına, eğer mazlum iseler o yerde adaletin ineceğine delâlet eder. Bazen da Allah Teâlâ’yı mekân-ı mahsusta görme rüyası, büyük bir mülk ve o mülkte emirlik yapacak cebbar ve müstebit bir valiye yahut faydalı bir âlime veya ilâç yapmadan haberi olan bir hekime delâlet eder.

Rüyada Allahtan Korkmak

Rüyada Allahtan Korkmak, Allah’tan korktuğunu gören kimsenin rüyası, itminan ve sükû­na, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişliğine delâ­let eder. Allah Teâlâ’ya gittiğini gören kimse, doğru yola devamla hidayette daim olur. Allah’ın kendisini tehdit ettiğini ve korktuğunu gören kimse, günah işler.

  • Rüyasında Cenap-ı Allah’tan korktuğunu gören kimse, fakirlikten kurtulacağına ve refah, zenginliğe ereceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Allaha Sığınmak

Rüyada Allaha Sığınmak, Bir kimse rüyasında şeytandan Allah’a sığındığını görse, menfaatle ilim ve hidayetle rızıklanır, düşmanların şerrinden emin, helâl mal ile zengin olur. Eğer hasta ise ba­husus sara illetinde olanlar iyilik bulur. Allah’a sığınmak, çok kere hain arkadaştan emin olmaya, necasetten temizlenmeye, küfürden sonra İslâm’ı kabul etmeye delâlet eder.

Rüyada Allah’ın Rızasına Uygun Hareket Etmek

Rüyada Allah’ın Rızasına Uygun Hareket Etmek, Böyle bir rüya görmek, -iyi arkadaşlarını sevmeye ve kötülerini terk etmeye delâlet eder.

Rüyada Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek

Rüyada Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek, Bir kimsenin rüya­da Allah (C.C.)’m rahmetinden ümidini kesmesi, şirke veya adam öl­dürmeye delâlet eder. Veya o kimse sakınması gereken bir iş yapar ve neticesi iyi olur.

Rüyada Allah’ı Zikretmek

Rüyada Allah’ı Zikretmek, Allah’ı (C.C.) Zikretmek: Bir kimse, rüyada bir mecliste Kur’an okumak, dua etmek, züht ve takvaya dair kaside okumak gibi zikirullaha devam edildiğini görse, okumanın kıymeti ve sıhhati nispetinde zikrolunan meclis ve yerin iyi bir şekilde tamir olunmasına delâlet eder. Zühde dair okunan kasidenin okuyucusunun sesi nağmeli olur

Bir kimse kendisini Allah Teâlâ’yı çok zikrettiğini görse, Allah Teâlâ o kimseyi düşmanları üzerine galip getirir. Fakat, rüyada halk için vaaz ve nasihat etmek ve halkı gafletten uyandırmak gibi şeyleri yapan vaiz ve nasihat verici bir kimse olursa, halkı hata ve günahtan kurtarmasına, eğer ticaretçi olursa, halkı zarar etmekten kurtarma­ya ve selâmete eriştirmesine ve menfaatin olmasına delâlet eder. Ehil olmayan kimsenin rüyada halka vaaz ve nasihat ettiğini görme­si, üzüntü, keder ve hastalığa düşmesine ve bundan kurtulması için Allah’a dua etmesine delâlet eder.

Zikrinde doğru olan kimsenin rüyada, hikmete dair söz söylemesi üzüntü ve kederden kurtulmasına yahut hastalıktan, üzerinde bulu­nan borçtan ve sıkıntıdan halâs olmasına delâlet eder. Yahut zalim bir kimseye galip gelip muzaffer olmasına delâlet eder. Eğer sözü ya­ramaz ve çirkin olursa anlatılan şeyleri o kimse için müşkül olur ve istihza edilip gülünecek bir söz söyler.

Rüyasında bir kimse Allah’ı andığını (zikrettiğini) görse, rüyayı gören kimseye Allah tarafından hayır kapılarının açılacağına, güç (zor) işlerinin kolaylaşacağına ve belâlardan emin olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada Eûzübesmele Çekmek

Rüyada Eûzübesmele Çekmek, Ve okuyuşunda yanlışlık yaparsa o yer halkının velayetlerinin kâmil olmadığına delâlet eder. Eğer okunan kaside gazel olursa, o velâyetin batıl olduğuna delâlet eder.

Rüyada Allah Yolunda Nöbet Beklemek

Rüyada Allah Yolunda Nöbet Beklemek, Rüyada, düşmanın geleceği yer­lerde nöbet beklemek taat ve ibadete devama ve Allah’ın emirlerini yerine getirmeye, sünneti seniyyeye uymaya, Allah Teâlâ Hazretleri’nden korkmaya delâlet eder. Bir kimse rüyada kendisinin nöbet bek­lediğini yahut cihada çıktığını görse, o kimse hayırlı ve doğru yola tâ­bi olur. Hastanın yahut kaybolmuş kimsenin nöbetten yahut cihattan döndüğünü ve şehrine girdiğini görmesi, hastanın hastalıktan iyileş­mesine, kaybolmuş adamın da şehrine dönmesine delâlet eder.

Rüyada Allah’ı görmek

 

Rüyada Kar Yağdığını Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu