Evlilik İçin Dualar

Evlilik için Dualar, Aile yuvasının kurulması gibi önemli bir adımda, bu işin sağlam bir temele dayanması ve her iki tarafın da zarara uğratılmaması gerekir. Bu nedenle kıyılacak nikâhın bağlayıcı bir nitelikte olması, yani resmiyet kazanması gerekir.

Zira dinî hassasiyetin zayıfladığı günümüz toplumlarında, zaman zaman verilen sözler tutulmamakta, bu da insanlar arasında istenmeyen huzursuzluklara ve düşmanlıklara neden olmaktadır.

Resmî kayıt işlemiyle nikâh akdi gerçekleşmiş olmakla beraber, eşler dilerlerse ayrı bir merasimle dua yapabilir ve yaptırabilirler. İslâm’a göre nikâh akdinin gerçekleşmesi için evlenecek kişilerin veya vekillerinin onayı, en az iki şahit, nikâhın alenî (açık) olması, muvakkat (belli bir süre için) olmaması gibi temel şartlar gerekir.

Dünür Olma Sırasında Yapılabilecek Dua

Evlilik İçin Dualar, Bir kadını ailesinden istemeye gelen kişinin söze Allah’a hamt ederek başlaması ve Peygamberimiz (s.a.v.)’e salât ve selâm etmesi müstahaptır. Daha sonra;

Evlilik İçin Dualar Dünür Olma Sırasında Yapılabilecek Dua

Arapça Okunuşu:

“Eşhedü ellâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

Türkçe Anlamı: 

“Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun ortağı yoktur ve şahadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir” sözleriyle açılış yapmalı ve “falanca kadını veya falanca kadının kızı falancayı, falancaya istemeye geldim” ifadelerle geliş sebebini anlatmalıdır.

Dünür gitmede her yörenin kendine özgü örf ve âdetleri, konuşma şekilleri vardır. Genel ahlâk kurallarına ve İslâmî usullere aykırı olmamak üzere bu tür değişik uygulamalarda dinen bir sakınca yoktur. Ancak her işte olduğu gibi, kız istemede de söze Allah’a “hamt” ve Resulüne “salâvat” ile başlamak İslâmî bir gelenektir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.), bu uygulamayı şöyle ifade etmiştir: “Herhangi bir iş ki, Allah’a hamt ile başlamazsa, sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. ”

(Ebû Davud, Edeb, 21; Ibn Mâce, Nikâh, 19)

Nikâh Duası

Nikah Duası, Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

Nikâh Duası

Evlilik İçin Dualar Nikâh Duası

 

 

Arapça Okunuşu:

“Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü. Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve fırârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ. Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘ümran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â Rabbenâ  heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve filâhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr. Sübhâne Rabbike Rabbil‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salât ve selâm olsun.

Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız.

Bir tek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve O’nun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz.

Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna da şahadet ederiz.

(EbûDavud, Nikâh, 33;lbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Âdem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.

(Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

(Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rabb, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

(Sâffât, 37/180-182)”

Gelin Uğurlama Duası (Evlilik İçin Dualar)

Gelin Uğurlama duası,  Örf ve âdetlerimizde gelin babası evinden, erkek kardeşi ya da bir yakını tarafından özel bir merasimle çıkarılır ve uğurlanır. Uğurlama esnasında dua edilmesi yerinde bir davranış olur. Duaya, Allah’a hamd ve Resûlüne salavat ile başlanır ve Türkçe olarak şu dua yapılabilir:

“Ey Rabbimiz! Bu evliliği hayırlı ve mübarek eyle. Allah’ım! Eşi ile birbirlerini, Peygamberimiz Hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle.

Kendilerine Hz. Âdem ile Havva annemiz arasına koyduğun sevgi gibi bir sevgi var eyle. Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma validemiz gibi birbirlerini sevdir, birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden, fesattan, nefretten ve düşmanlıktan muhafaza eyle.

Allah’ım! Kendisine takva, iffet, sıhhat, afiyet ve ihtiyaç duyduğu her türlü güzellikleri nasip eyle. Onu yardımından mahrum bırakma. Ona bol ve helâl rızık ver. Verdiğin rızkı hakkında bereketli kıl. Onu kanaatkâr eyle.

Allah’ım! Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et. Tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duaları işitensin. Salih evlat ihsan eyle. Allah’ım! Ona, iffetini muhafaza ederek yaşamayı, namazını kılan, orucunu tutan ve sana itaat eden bir kul olmayı nasip eyle.

Evini; Kur’ân okunan, İslâm konuşulan ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva olmasını nasip eyle. Sadakatten ayırma. Eşini kendine bağlı ve vefalı eyle. Eşiyle birlikte Senin rızana uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle. Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle.

Kötü insanların şerrinden, fitnesinden, iftiradan ve kıskançlıktan muhafaza eyle. Allah’ım! Kendisine seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi nasip et.

Ona imanı sevdir. Gönlünde inkârcıhğa, fasıkhğa ve isyana karşı bir nefret uyandır. Allah’ım! Onu, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten ve meskenetten muhafaza eyle.

Allah’ım! Verdiğin güzellikleri, nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma. Bundan sonraki her gününü bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi nasip eyle.” Tekbir ve salât-ü selâm getirilerek duaya son verilir.

İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dua (Evlilik İçin Dualar)

Sahabeden İbn Abbas (r.a.)’ın rivayetine göre; Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz eşine yaklaşmak istediğinde şöyle dua etsin:

İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dua

Arapça Okunuşu:

“Bismillâh! Allâhümme cennibneş-şeytâne ve cennibiş-şeytâne mâ razektenâ.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ın adıyla! Allah’ım! Şeytanı bizden ve bize nasip edeceğin çocuktan uzaklaştır.”

(Buhâri, Nikâh, 66; Ebû Davud, Nikâh, 46; Tirmizî, Nikâh, 8; Ibn Mâca, Nikâh, 27)

 

Esmaül Hüsna Yazımıza göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu