Dua-i Tercüman-i İsmi Azam

İsm-i Azam duası. Cenete gitmek için okunacak dualar.

Dua-i Tercümân-ı İsm-i Âzam

Dua-i Tercümân-ı İsm-i Âzam

Dua-i Tercümân-ı İsm-i Âzam

Türkçe Okunuşu:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey bütün kemâl sıfatların sahibi olan Allah! Yücesin, ey bütün varlıkların her türlü rızkını şefkatle veren Rahman! Affınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

2. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey her bir varlığa merhametle pek özel ihsanlarda bulunan Rahîm! Yücesin, ey ihsan ve ikramı bol olan Kerîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

3. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey ezelden ebede kadar varlıkların halleriyle ve dilleriyle yaptıkları sonsuz hamt ve övgüler yalnız kendisine ait olan Hamid! Yücesin ey hikmeti, akla gelebilecek en üstün hikmet sahiplerinden ve hikmet mertebelerinden sonsuz derece yüksek olan Hakîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

4. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey sonsuz büyüklüğünde şanının ve kemal sıfatlarının yüceliği görünen Mecîd! Yücesin, ey mülkünde dilediği gibi tasarruf eden ve acizlik ve zayıflık hiçbir surette Kendisine yanaşamayan Melik! Affınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

5. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kâinatta görünen bütün kusurlar asla Kendisinde bulunmayan, kâinatı daima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir varlık tesbihatlarıyla kutsi isimlerini her tarafta ilân eden Kuddûs! Yücesin, ey bütün eksiklerden uzak olan ve her türlü kötülükten selâmet veren Selâm! Affınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

6. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kalplerde iman nurunu ışıklandıran ve kullarına emniyet veren Mümin! Yücesin, ey bütün varlıkları bütün hal ve hareketleriyle kuşatan ve onları gözetip koruyan Müheymin! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

7. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kudret ve izzetiyle her şeye boyun eğdiren ve inkarcılar hiçbir şekilde Kendisine zarar veremeyen Aziz! Yücesin, ey küçük büyük hiçbir varlık kudretinin dışına çıkamayan ve sonsuz yüce kudretiyle ezelden ebede kadar bütün varlıkları bütün boyutlarıyla içten ve dıştan kuşatan Cebbar. Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

8. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey varlıkların bütün sıfatlarından sonsuz derece büyük olan ve koca kâinatı muhteşem bir saray gibi yaratıp bin bir isminin ince nakışlarıyla süsleyerek Kendinin sonsuz büyüklüğünü gösteren Mütekebbir! Yücesin, ey her şeyi en mükemmel şekilde yaratan ve ihtiyaçlarını da yaratıp onlara yetiştiren Halik! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

9. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey her şeyin aslını ve başlangıcını ezelî ilmiyle tespit eden ve Kendisinden önce hiçbir şey var olmayan Evvel! Yücesin, ey her şeyin sonunu ezelî ilmiyle belirleyen ve sonu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdek gibi hülâsalarla tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız Kendisi baki kalan Ahir! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

10. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey her şeyin dış yüzlerini çeşitli organlarla ve ince nakışlarla süsleyerek fevkalâde mükemmel ve güzel yaratan ve bütün varlıklarda ilim, irade, kudret, rahmet gibi sıfatlarının ve varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen Zahir! Yücesin, ey bütün varlıkların iç yüzlerini bilen ve canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve bununla da isim ve sıfatlarının her türlü noksandan uzak olduğunu gösteren Bâtın! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

11. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey yoktan y.ar eden ve yarattıklarına birbirinden ayrı ve lâyık şekiller veren Bari! Yücesin, ey her bir varlığa en münasip şekil ve suretler veren Musavvir! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

12. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey tövbeleri bol bol kabul eden Tevvâb! Yücesin, ey varlıkların muhtaç olduğu şeyleri kendilerine veren ve onlara ihsan ve ikramlarda bulunan Vehhâb! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

13. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey peygamberler gönderen ve njjhlûkatı öldükten sonra ahirette tekrar dirilten Baıs! Yücesin, ey her şeyin bir sonu olduğu halde Kendisi bakı kalan ve fi bütün mülk ve servetin ezelî ve ebedî sahibi olan Vâris! Atfınla bizi Cehennem- fi den kurtar ey Rahman!

14. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Kadim! Yücesin, ey her şeyi ayakta tutup varlıklarını dilediği kadar devam ettiren Mukîm! B Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

15. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kâinatın tamamına ve kâinatta bulunan her bir varlığa bizzat hükmeden ve Kendisinin hiçbir şekilde dengi ve benzeri olmayan Ferd! Yücesin, ey Kendisi tek olan ve asla eşi ve çifti bulunmayan Vitr! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

16. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehinsin, ey bütün nurlar Kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan, her bir nur ve nurlu fi varlıklar Kendisinden feyiz alan Nur! Yücesin, ey kâinattaki çirkinlikleri, ayıp fi olan şeyleri ve utandıracak halleri devamlı örten ve varlıklara utanma duygusu fi veren Settâr! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!,

17. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey sonsuz haşmet ve yüceliğine lâyık sıfatları olan ve haşmetini varlıklar fi üzerinde gösteren Celil! Yücesin, ey sıfatlarının ve isimlerinin tecellisinde güzelliğin sonsuz mertebeleri bulunan ve kâinattaki bütün güzelliklerin kaynağı fi olan Cemil! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

18. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey her şeye galip gelen ve kuvveti her şeye mutlak hâkim olan Kahir,! Yücesin, ey kudreti her şeye yeten ve Kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen Kadir! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

19. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kâinattaki mülkün tamamı Kendisine ait olan ve saltanatı her şeyi kaplayan Melik! Yücesin, ey sonsuz kudretiyle her şeye hükmeden ve dilediği her şeyi yapabilen Muktedir! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

20. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, fi ey sonsuz ilmine cahilliğin hiçbir çeşidi asla arız olmayan ve küçük, büyük, gizli, fi açık her şey! bilen Alim! Yücesin, ey bütün varlıkların bildiklerini de ve onların bilmedikleri gaybı da bilen Allah’ım! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

21. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey akla gelebilecek her türlü büyükten daha büyük ve yüce olan Azîm! fi Yücesin, ey günahları affedip kullarını çok çok bağışlayan Gafur! Atfınla bizi  Cehennemden kurtar ey Rahman!

22. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey zalim ve isyancıları hemen cezalandırmaya, tövbe etmeleri için onlara fırsat tanıyan Halim! Yücesin, ey yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da Kendisini her vesileyle sevdiren Vedûd! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

23. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kullarının ve ezelden ebede kadar bütün varlıkların her türlü hâlini görüp gözeten ve varlığına, birliğine ve elçilerinin ve kitaplarının doğruluğuna bizzat şehadet eden Şehit! Yücesin, ey her şeyi hakkıyla gören Şahit! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

24. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi olan Kebir! Yücesin, ey her şeyden ve insanın düşünebildiği bütün mertebelerden daha yüce olan Müteâl! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

25. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey bütün nurlar Kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan, her bir nur ve nurlu varlıklar Kendisinden feyiz alan Nur! Yücesin, ey varlıkları, nazik ve lâtif güzelliklerle yaratıp onlara ihsanda bulunan ve ilmi bütün varlıkların inceliklerine nüfuz eden Latif! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

26. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey ezelden ebede kadar bütün sesleri işiten ve dilediği varlığa işitme gücü veren Semi’! Yücesin, ey bütün varlıklara lâzım olan her şeyi noksansız, vakti vaktine yetiştiren Kefil! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

27. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb! Yücesin, ey gizli ve açık her şeyi bütün incelikleriyle gören ve varlıklara da görme duygusunu İhsan eden Basîr! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

28. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri hak ve hakikat olan ve kâinattaki bütün varlıkların dayandıkları tek hakikat Kendisinin isim ve sıfatlarının tecellileri olan Hak! Yücesin, ey her biri birer sanat mucizesi olan kâinattaki varlıklarda ve peygamberlere gönderdiği kitaplarda varlık ve birliğinin delilleri açıkça görünen Mübîn! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

29. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey her bir canlıya hususî şefkat ve ihsanı olan ve onlar üzerinde iltifatının incelikleri görünen Rauf! Yücesin, ey rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte imanlı kullarına hususî ihsan ve şefkatte bulunan Rahîm! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

30. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey bütün kusur ve noksanlıklardan pak olan Tâhir! Yücesin, ey her şeyi h maddî ve manevî kirlerden arındırıp temizleyen Mütahhir! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

31. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey bütün mahlûkatı kendilerine münasip bir şekilde güzelleştiren Mücemmil! Yücesin, ey maddî ve manevî ihsanlarıyla bazılarını bazılarına üstün kılan Mufaddıl! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

32. Münezzehsin! Ey gizliyi, hak ve hakikati açığa çıkaran Muzhir! Yücesin, ey bütün nimetlerin asıl sahibi olan ve varlıklara çeşitli vesilelerle nimetler İhsan ‘ eden Mün’im! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

33. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kullarının amellerine hakkıyla karşılık veren Deyyân! Yücesin, ey Kendisini azledecek hiçbir rakibi asla bulunmayan ezelî ve ebedî saltanat sahibi
Sultan! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

34. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey eserlerinde sonsuz rahmetinin en ince cilvelerini gösteren sınırsız şefkat sahibi Hannân! Yücesin, ey bitmez tükenmez ikramlarıyla ve nimetleriyle, yarattığı varlıkları terbiye edip besleyen Mennân! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

35. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey her bir şeye hususî olarak sıfatlarıyla ve birçok isimleriyle tecelli eden ve birliğinin delilleri her bir varlıkta açıkça görünen Ehad! Yücesin, ey Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samet! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

36. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayatı ise zatî, ezelî ve ebedî olan Hayy! Yücesin, ey bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat ‘ Kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyûm! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

37. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kâinatı ince hesaplarla yaratan, her varlığı yaşadığı şartlara uygun olarak donatıp bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adi! Yücesin, ey hüküm ve kaza sahibi olan ve haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle yaratan Hakem! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

38. Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, zât, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan Ferd! Yücesin, ey hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kâinatta görünen bütün kusurlar asla Kendinde bulunmayan, sapılmışların yakıştırdıkları batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan, kâinatı daima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir varlık teşbihleriyle kudsî isimlerini her tarafta ilân eden Kuddüs! Atfınla bizi Cehennemden kurtar ey Rahman!

39. Seni bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten tenzih ediyorum, ey eserlerinde sonsuz rahmetinin en lâtif cilvelerini gösteren sınırsız şefkat sahibi Hannân ve bitmez tükenmez ikramlarıyla ve nimetleriyle, yarattığı varlıkları terbiye edip besleyen Mennân! Senden başka ilâh yok! Bizi, Üstadımızı, anne babamızı, erkek ve kız kardeşlerimizi, Risale-i Nur Talebelerini, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, hâlis dostlarımızı Cehennemden ve bütün ateşlerden kurtar. Bizleri, nefsin ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrinden, bid’aların, sapıklıkların, dinsizliğin ve azgınlığın şerrinden muhafaza eyle…

Affınla, ey koruyan ve tehlikelerden kurtaran Mücîr! FazI ve ihsanınla, ey günahları çok çok bağışlayan Gaffar! Rahmetinle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım, bizleri, Seçkin Peygamberinin şefaatiyle, iyilerle beraber Cennete koy! Âmin. Ezelden ebede her türlü hamt ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

(Büyük Çevşen, Nesi) Yayınlan 2006)

Rüyada Aşçı Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu